Säännöt

Talin siirtolapuutarhayhdistys ry

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Talin siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa.

2 § Talous, toiminta ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää ja siirtola-/ryhmäpuutarhatoimintaa
 • vuokrata Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokrata palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta
 • edistää jäsenten yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia sekä järjestää näiden mukaista toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille
 • hankkii ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoiminta sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen
 • voi harjoittaa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa anniskelutoimintaa hallituksen niin päättäessä. Hallitus anoo anniskeluluvan jokaista tilaisuutta varten erikseen
 • toteuttaa varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan Talin siirtolapuutarhasta, ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi. Lisäksi yhdistykseen voi kuulua perhe-, kannatus- ja kunniajäseniä. Kannatusjäsenenä voivat olla myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt.

Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja kannatusjäsenmaksut määritellään kukin erikseen ja niistä päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

Varsinaisilla ja perhejäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon 8 §:ssä oleva rajoitus. Kannatus- ja kunniajäsenillä, jos he eivät ole samalla varsinaisia tai perhejäseniä, on vain puheoikeus.

Jäsenet hyväksyy hallitus, ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava erääntyneet ja jäsensuhteeseen liittyvät sekä myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut maksut. Vuokrasuhteeseen liittyvät velvoitteet on suoritettava siten kuin vuokrasopimuksessa määrätään.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut sekä muut jäsenvelvoitteet tai on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. Jäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun tässä pykälässä tarkoitettu vuokrasuhde päättyy.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, muta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut erottamisesta tiedon. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä (3 §, kohta 4).

Erotetun tai eronneen jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy viimeistään yhden vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta.

4 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä. Puolet varsinaisista ja varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia tai perhejäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa valinnan tehneen kokouksen päättymisen jälkeen.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittavat jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

5 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä varsinainen jäsen aina kaksi yhdessä.

6 § Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja. Heidät valitaan vuosikokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

7 § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ja enintään kuukautta ennen kokousta. Vuosikokouksen kutsu on lähetettävä kirjeitse jokaiselle jäsenelle. Syyskokouksen ja ylimääräisten kokousten kutsut voidaan edellä mainitussa ajassa ilmoittaa myös alueen ilmoitustaululla tai hallituksen valitsemassa paikallisessa tai valtakunnallisessa lehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous elo-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden yksi ääni. Perhejäsen voi valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa 2-6 ääntenlaskijan valinta
 3. kokouksen oikean koollekutsumisen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen asialistan hyväksyminen
 5. vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
 6. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen
 7. toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, liittymis-, jäsen-, perhejäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruuden, vuokrien ym. jäsenyyteen liittyvien maksuvelvoitteiden sekä muiden palstaa koskevien maksuvelvoitteiden vahvistaminen
 8. hallituksen puheenjohtajan valinta sekä varsinaisten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
 9. kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta
 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. tarvittavien kokouksen toimihenkilöiden valinta
 3. kokouksen oikean koollekutsumisen ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen asialistan hyväksyminen
 5. keskustelu seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja tarvittavien vuosikokouksen valmisteluun liittyvien asioiden päättäminen
 6. ehdokkaiden asettaminen puheenjohtajaksi sekä hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi erovuoroisten tilalle
 7. muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

PRH 31.3.2006