Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Talin Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Helsinki

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa
- edistää ja kehittää puutarhaviljelyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisena vapaa ajan harrastuksena jäsenilleen ja lähialueen asukkaille.
- edistää jäsenien viihtyvyyttä sekä yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia
- valvoa jäsenien yhteisiä etuja

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- vuokraa Helsingin kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokraa siitä palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta
- hoitaa ja ylläpitää siirtolapuutarhan yhteisiä alueita ja rakennuksia
- valvoo katselmuksin, että palstan vuokrasopimuksia ja niihin liittyviä maanomistajan ja yhdistyksen antamia määräyksiä noudatetaan
- harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa
- harjoittaa harrastus- ja virkistystoimintaa
- järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia
- valvoo, että jäsenet noudattavat järjestystä ja hyviä tapoja siirtolapuutarha-alueella
- suuntaa toimintaansa ensisijaisesti jäsenilleen sekä lähialueen asukkaille
- tekee esityksiä, aloitteita ja kannanottoja yhteiskunnan eri tahoille
- voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhaorganisaatioissa
- veloittaa jäsenmaksuja sekä siirtolapuutarha-alueen toimintaan liittyviä maksuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
- omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita
- harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenille
- toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä, tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan
- vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- harjoittaa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa anniskelutoimintaa hallituksen niin päättäessä, hallitus hankkii tarvittavat anniskeluluvat

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka vuokraa palstan Talin siirtolapuutarhan alueelta ja jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä varsinaisen jäsenen kotipaikan tulee olla Helsinki. Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus.

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa  taloudessa asuvan henkilön tai muita palstan vuokralaisia. Perhejäsenillä on
yhdistyksen kokouksissa vain puheoikeus.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai henkilöitä, jotka haluavat edistää ja kannattaa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä
on yhdistyksen kokouksissa vain puheoikeus.

Kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen
kokouksissa kunniajäsenillä on vain puheoikeus, elleivät he ole samalla varsinaisia jäseniä.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen
astuu voimaan ilmoittamispäivästä.
Eronneen jäsenen on suoritettava kaikki ennen eroamista erääntyneet maksut ja
myöhemmin palstan vuokrakaudella määrätyt, sääntöjen 4 § mainitut maksut.
Varsinainen jäsen tai perhejäsen on velvollinen eroamaan yhdistyksestä, kun
vuokrasuhde päättyy.

Erotetun tai eronneen jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy viimeistään
yhden (1) vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta.

Jäseneen kohdistuvat sanktiot

Yhdistyksen kokouksella on hallituksen perustellusta esityksestä valta erottaa jäsen, joka on hallituksen antamasta kirjallisesta varoituksesta huolimatta laiminlyönyt
jäsen- ja muut sääntöjen mukaan määrätyt maksut tai muut jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen palstan vuokrasopimuksen ehtoja tai niihin
liittyviä maanomistajan ja yhdistyksen antamia kirjallisia määräyksiä tai on muutoin toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla. Erotetulla jäsenellä on
samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

Hallituksella on valta teettää palstan vuokraajan lukuun sellaisia palstan hoitotoimia, jotka tämä on hallituksen kahdesta (2) kirjallisesta varoituksesta huolimatta
toimintakauden aikana lyönyt laimin ja siten rikkonut merkittävästi yhdistyksen ja jäsenen välisen palstan vuokrasopimuksen ehtoja tai niihin liittyviä maanomistajan ja
yhdistyksen palstan hoidosta antamia kirjallisia määräyksiä.
Ennen jäseneen kohdistuvan sanktiopäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen, paitsi jos kyseessä on jäsenen
erottaminen jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi. Selvitykselle annettavan määräajan tulee olla vähintään kahden (2) viikon pituinen.

4 § Jäsenmaksut sekä palstaan ja alueen hoitoon ym. liittyvät maksut

Yhdistyksen syyskokous päättää
- jäseniltä perittävät liittymis- ja jäsenmaksut jäsenryhmittäin
- palstakohtaiset kulutusmaksut
- puutarha-alueen hoitoon liittyvät maksut
- yhteisiin palveluihin liittyvät kulutus- ja investointimaksut.
Yhdistyksen kokous voi päättää erityisestä syystä em. maksujen muutoksista tai
uudesta maksusta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista ja kaksi
(2) varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Puolet varsinaisista ja varajäsenet ovat erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee
olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai perhejäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii
erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa asiat
ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen keskuudestaan nimeämää varsinaista jäsentä yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kokouskutsut yhdistyksen sääntömääräisiin ja ylimääräisiin kokouksiin tulee lähettää vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsuun sisältyy luettelo esille tulevista asioista.
Kokouskutsut voidaan edellä mainitussa ajassa ilmoittaa myös alueen ilmoitustaululla, yhdistyksen kotisivulla tai hallituksen valitsemassa paikallisessa tai
valtakunnallisessa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi– toukokuussa ja syyskokous syys–joulukuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua
asiaa varten.
Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden yksi (1) ääni. Varsinaisen jäsenen sijasta voi joku muu yhdistyksen varsinainen jäsen tai
perhejäsen käyttää valtakirjalla varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Yhdellä henkilöllä saa olla enintään yksi (1) valtakirja ja saman palstan varsinaisella jäsenellä ja
perhejäsenillä voi yhdessä olla enintään kolme (3) ääntä. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

10 § Vuosikokouksen ja syyskokouksen asiat

Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja tai yksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- tai
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 24.05.2021
Hyväksytty Talin Siirtolapuutarhayhdistys ry:n vuosikokouksessa 06.06.2021
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.06.2021 (2021/526457Y)